Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ – 20 năm một chặng đường

Thước phim đã viết lên câu chuyện về chặng đường 20 năm phát triển của Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ qua những chia sẻ của những người sáng lập, các đối tác, chủ đầu tư và cả các nhân viên đã gắn bó lâu dài hay mới bước chân vào đại gia đình SCK.