27/4 – NGÀY CỦA KIẾN TRÚC SƯ 

Siêu Chung Kỳ – Xã hội phát triển. Công cuộc đô thị hóa cũng tăng tốc biến đổi. Tuy nhiên quy hoạch đô thị mà không dựa trên nền tảng văn hóa bản địa hay giá trị truyền thống thì rất khó để tạo ra một đô thị ổn định và phồn vinh. 

Đọc thêm